လူကြီးမင်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို BRIDGE Supply Chain & Logistics မှ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါသည်။ တိကျ – မှန်ကန် – မြန်ဆန်သေသပ်သော အလုပ်ပြီးမြောက်မှု နှင့် အချိန် – လုပ်ငန်းအရည်အသွေး – ဝန်ဆောင်ခ တို့အတွက် BRIDGE မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

≈ Procurement & Material Supply
(ကုန်ပစ္စည်းများကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ညှိနှိုင်း – စီမံ – ဝယ်ယူပေးခြင်း / ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း)

≈ Warehousing
(Q & Q Inspection/ Handling- Sorting/ Repacking/ Picking & Packing/ Labelling/ Putting Promotional Items/ Disposal & write off)

(ကုန်ပစ္စည်းများကို အရည်အတွက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ချိန်တွယ် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးပြင်ဆင် ပေးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ပေးခြင်း၊ ရောင်းအားမြှင့် ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊ သက်တမ်းလွန် နှင့် ပျက်စီးကုန်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ရှင်းလင်းဖျက်ဆီး ပေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကောက်ယူပေးခြင်း)

≈ Transportation & Distribution
( ကုန်ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့် အခြားမြို့များသို့ မြန်ဆန်တိကျပီးအချိန်မှီ ရောက်ရှိ စေရန် ပို့ဆောင်/ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း)